ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност”?

Ако някой виновно ни причини щети (те могат да бъдат по автомобил, по имущество – напр. ограда, къща и т.н.) трябва да се обърнете към застрахователя на виновния водач.

В този случай се попълва и депозира заявление, по образец на застрахователя. Заявлението трябва да бъде попълнено точно /ако това не бъде направено застрахователят може да ви откаже обезщетение по формални причини/.

Важно е да се попълнят всички реквизити на заявлението:

  • данни за собственика на увреденото МПС
  • данни за водача
  • данни за увреденото МПС
  • данни за събитието (дата, място, документ, доказващ събитието и описание на събитието)
  • описание на щетите
  • схема на ПТП (в схемата се посочва: посоката на движение на МПС, пътната маркировка и свидетелите на събитието)

Към заявлението трябва да се приложат следните документи:

  • Протокол от КАТ, Констативен протокол (при пострадал човек) или Двустранен констативен протокол;
  • Талон за МПС;
  • Свидетелство за правоуправление;
  • Пълномощно, ако заявлението се подава чрез пълномощник.

Извършва се оглед на увреденото имущество от служители на застрахователя, като се издава „Опис на претенция”, която се подписва от представител на застрахователя и от Вас. Внимавайте дали всички щети са описани в този документ, тъй като с поставянето на подписа си на практика вие приемате този опис за достоверен.